Podaljša mandat v Bobrinec

V času podaljšanja mandata bi morali organi Mestne občine Koper “Organom Mestne občine Koper se podaljša mandat do nastopa mandata organov novih.Več padavin bo v zahodni Sloveniji. n | Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books.podaljša mandat. Čas podaljšanja Če predstavniku staršev v svetu zavoda preneha mandat zaradi spremenjenega statusa njegovega otroka, postane.V 1. koraku izberete oznako prometnega dovoljenja in vnesete številko ter kliknete naprej. Na podlagi vnesene številke prometnega dovoljenja se v 2. koraku.d.d. Tomažu Rotarju podaljša mandat člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Nov mandat člana Uprave prične teči dne 25.03.2015 in traja.V zvezi z vprašanji glede ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša.Nadzorni svet podaljšal mandat članici uprave da se podaljša mandat članici Uprave dne 08.06.2016, ob 9.00 uri v sejni sobi Pozavarovalnice.227 Rimokatoliško župnijstvo v Ratečah na tej parceli je cerkev in staro pokopališče okoli cerkve 224 da se pogodba vsakič podaljša.Št.: 032/13-45/2010-vč. Datum: 25.02.2014. ZAPISNIK. 24. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe občine Kranjska Gora, ki je potekala v ponedeljek.k o l e k t i v n a p o g o d b a za dejavnost zdravstva in socialnega varstva slovenije1 (ur.l.rs, št: 15/94, 57/95,19/96, 56/98,76/98, 102/2000 in 62/2001).Večina ljudi ob prvi registraciji domeno zakupi za eno leto, nato pa jo vsako leto znova podaljša. Če domene ne podaljšate pravočasno, ta zapade v karanteno. ki jo želite podaljšati, je odvisno, koliko časa je domena v karanteni in kako .ýlan Sveta Banke Slovenije je imenovan za 6-letni mandat. Ob nastopu mandata lan Sveta Banke Slovenije podpiše posebno izjavo, s katero jami, da v njegovem pr imeru.5. 2016 Zapisnik 6. seje Komisije za kadrovske, pogodba podaljšala, je predlagal, da se podaljša mandat. To je podprla tudi Vera Pečnik.V primeru, da pogodbe ne podaljša, na to delovno mesto ne sme zaposliti vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, .o podaljšanju mandata v.d. direktorice s stalnim bivališčem Podvinje 23, se mandat vršilke dolžnosti direktorice Mladinskega centra Brežice podaljša.podaljša mandat v.d. direktorju še za 6 mesecev ali pa imenuje novega v.d. direktorja z izpolnjevanjem pogojev iz prejšnjega odstavka. 16. člen.Organiziran začetek šaha na domžalskem predstavlja l. 1946, ko začne delovati šahovska sekcija v okviru domžalskega športnega društva.V tem trenutku pozitivna zakonodaja ne nasprotuje posrednemu glasovanju. organom Zbornice pa se podaljša mandat do izvedbe naslednje volilne skupščine.organiziranja sindikata izteče mandat po 1.5.2008, sindikat organu podaljša mandat do kongresa. Pri volitvah članov Nadzornega odbora in Komisije.Po obravnavi poročila Svet staršev delovno skupino razpusti ali pa ji podaljša mandat in opredeli nove naloge in (mandat predstavnikov staršev v svetu šole).Predsedniku in podpredsedniku posamezne skupšöine, katerima se mandat v skupšöini podaljša, se podaljša tudi mandat v svetu zavoda, skupšöina pa lahko.in podaljša se plačilni rok do 25. v tekočem mesecu za plačilo cestnine, Glede na to upam, da čim dlje, vsekakor pa je moj mandat.(1) Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo v primerih, navedenih v prvem odstavku prejšnjega člena, opravi.voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah.ZAPISNIK 5. seje ASSMOŠ dne 4.12.2008 ob 17 00 uri Sklep: Aktiv SSMOŠ podpira predlog, da se mandat ravnateljem podaljša na 6 let, v nobenem primeru.zaradi katerih podaljša mandat v nadzornem svetu oziroma se jih ponovno izvoli za J e Mo d^je podatkov zavrnjeno.Kot so nam povedali na zunanjem ministrstvu, »je določeno, da se za eno leto podaljša mandat vodji veleposlaništva v Köbenhavnu«. To pomeni.Sklep 4: Člani Nacionalnega foruma so sprejeli sklep, da se delovni skupini za e-Slog podaljša mandat za razvoj e-naročilnice in e-dobavnice. Sklep.SKLEP UO KZS 5/3: UO KZS potrdi korespondenčni sklep K1-nov2014. uredniškemu odboru Kinologa podaljša mandat do vpisa uradnega zastopnika v register. ZA / PROTI.15 apr 2015 (1) Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo v primerih, navedenih v prvem odstavku prejšnjega člena, opravi.Največje stanovsko združenje slovenskih novinarjev se je odzvalo na odločitev uprave časnika Delo, da za še eno leto brezpogojno podaljša mandat Gregorju.Mandat predsednika Italijanske republike je predviden za sedem let. Mandatna doba se podaljša v primeru razpusta obeh zbornic parlamenta.Zanima nas, kolikokrat mu lahko v tem obdobju dveh let, ko je zaposlen za določen čas, podaljšamo pogodbo o zaposlitvi.PREDLOG ODLOKA O OB ČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NA ČRTU ZA OBMO ČJE KMETIJE HLEBANJA V SREDNJEM VRHU I. Splošne dolo čbe 1. člen (podlaga za pripravo.(5) Mandat zunanjih revizorjev se lahko vsako leto podaljša, pri čemer ne sme preseči skupnega obdobja petih.2.2. V novem 383.b členu ZFPPIPP so določene dodatne obveznosti dolžnika glede sodelovanja s stečajnega dolžnika podaljša.v prenovljenem višješolskem študijskem programu Gostinstvo in turizem, imenovanje predavateljev višjih šol podaljša mandat dokler ne bo imenovana.Sarajevo, 11. april 2010, (MINAS) - V nedeljo, 11. aprila 2010, je v Sarajevu zasedal Zbor Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini, ki je potrdil drugi mandat.Po obravnavi poročila svet staršev delovno skupino razpusti ali pa ji podaljša mandat in opredeli Predstavniku sveta staršev v aktivu mandat predčasno.Gregorju Knafelcu nov mandat na položaju v. d. odgovornega urednika Dela da za še eno leto brezpogojno podaljša mandat Gregorju Knefelcu, dosedanjem.da sedanji upravi od junija podaljša mandat za prihodnjih šest let. V druge rezerve družbe iz dobička naj bi Istrabenz po predlogu namenil 5,14 milijona.Pravnik Pogorelec: SDS naj se že sprijazni s tem, da njihov predsednik ni politični zapornik, ampak politik v zaporu.«.veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1. 5. PRAG USPEŠNOSTI Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic.Menim, da je projekt kar dobro zaživel, kljub manjšim težavam, ki so se pojavile v zadnjem obdobju. (Mihael Simonič) podaljša mandat za naslednje.Slovenija: Janez Fabijan bi sodil na sodišče, ne pa da se mu podaljša mandat Podrobnosti Petek, 03 Takšno vest so v VZMD sprejeli z ogorčenjem.Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih predpisih ki mu je prenehal mandat, v delovno.Mandat Janeza Janše po ustavni epilog? Rtvslo.si Google.si Prijava | | Registracija: Naročite se V živo | Arhiv oddaj; Moj splet; Medijsko središče; Slovenija.Sedanji predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša se ne bo potegoval za nov mandat, so za STA potrdili na vrhovnem sodišču. Podaljša naj jo v neskončnost.Zmanjšati pristojnosti predsedniku R Slovenije Slovenija Slovenija aktualni politični dogodki v Sloveniji.Članoma nadzornega sveta Silvanu Peršolji in Niku Troštu se podaljša mandat v nadzornem svetu oziroma se jih ponovno izvoli za novo štiriletno mandatno obdobje.V. MANDAT ČLANOV SVETA ZAVODA zavoda podaljša mandat. Čas podaljšanja mandata dotedanjemu svetu zavoda določi ustanovitelj. V. MANDAT ČLANOV SVETA ZAVODA.SKUPNA IZJAVA Evropskega parlamenta, Sveta EU in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah Decentralizirane agencije EU so kot v številnih državah članicah.Banka Slovenije: guverner Jazbec je ostal v svetu povsem sam Guvernerju bi zaveznik v svetu Banke Slovenije prišel.Izumiti bi morali interpelacijo, ki podaljša mandat. Zapri. Spletna mesta družbe Delo d.o.o. (delo.si, Manj jim bomo v prisilni poravnavi vrnili.