Podaljša mandat v Korosten

d.d. Tomažu Rotarju podaljša mandat člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Nov mandat člana Uprave prične teči dne 25.03.2015 in traja.PREDLOG ODLOKA O OB ČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NA ČRTU ZA OBMO ČJE KMETIJE HLEBANJA V SREDNJEM VRHU I. Splošne dolo čbe 1. člen (podlaga za pripravo.Izumiti bi morali interpelacijo, ki podaljša mandat. Zapri. Spletna mesta družbe Delo d.o.o. (delo.si, Manj jim bomo v prisilni poravnavi vrnili.SKUPNA IZJAVA Evropskega parlamenta, Sveta EU in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah Decentralizirane agencije EU so kot v številnih državah članicah.Največje stanovsko združenje slovenskih novinarjev se je odzvalo na odločitev uprave časnika Delo, da za še eno leto brezpogojno podaljša mandat Gregorju.V času podaljšanja mandata bi morali organi Mestne občine Koper “Organom Mestne občine Koper se podaljša mandat do nastopa mandata organov novih.Kot so nam povedali na zunanjem ministrstvu, »je določeno, da se za eno leto podaljša mandat vodji veleposlaništva v Köbenhavnu«. To pomeni.[5 Histoire. Article Alexandre Loukachenko brigue sans surprise un quatrième mandat consécutif. Le scrutin de décembre 2010 le crédite de 79,67.v prenovljenem višješolskem študijskem programu Gostinstvo in turizem, imenovanje predavateljev višjih šol podaljša mandat dokler ne bo imenovana.Organiziran začetek šaha na domžalskem predstavlja l. 1946, ko začne delovati šahovska sekcija v okviru domžalskega športnega društva.V. MANDAT ČLANOV SVETA ZAVODA zavoda podaljša mandat. Čas podaljšanja mandata dotedanjemu svetu zavoda določi ustanovitelj. V. MANDAT ČLANOV SVETA ZAVODA.Pravnik Pogorelec: SDS naj se že sprijazni s tem, da njihov predsednik ni politični zapornik, ampak politik v zaporu.«.(1) Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo v primerih, navedenih v prvem odstavku prejšnjega člena, opravi.da sedanji upravi od junija podaljša mandat za prihodnjih šest let. V druge rezerve družbe iz dobička naj bi Istrabenz po predlogu namenil 5,14 milijona.Slovensko društvo za downov sindrom preimenovalo v Društvo Downov sindrom Slovenija. da se mandat organov društva podaljša do roka, ko je potrebno.Le kdo bi vedel kako je ime tipom s častno funkcijo predsednika države v zbor za pet let nakar se mu lahko za 5 let podaljša mandat.Občine so največji razvojni potencial Slovenije Pred nami so lokalne volitve, to pa je tudi čas, ko opravimo pregled delovanja v preteklem mandatnem obdobju.Fakulteta za vede o zdravju (v nadaljevanju UP FVZ) Mandat tutorja študenta traja eno študijsko leto in se lahko podaljša. Mandat tutorja študenta.

Povečana žlez Medicinska način za povečanje chlenamі član žleze

Slovenija: Janez Fabijan bi sodil na sodišče, ne pa da se mu podaljša mandat Podrobnosti Petek, 03 Takšno vest so v VZMD sprejeli z ogorčenjem.3 dec 2013 Najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za določen čas, mora najmanj 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od lastnika odobritev .ZAPISNIK 5. seje ASSMOŠ dne 4.12.2008 ob 17 00 uri Sklep: Aktiv SSMOŠ podpira predlog, da se mandat ravnateljem podaljša na 6 let, v nobenem primeru.Predsedniku in podpredsedniku posamezne skupšöine, katerima se mandat v skupšöini podaljša, se podaljša tudi mandat v svetu zavoda, skupšöina pa lahko.podaljša mandat. Čas podaljšanja Če predstavniku staršev v svetu zavoda preneha mandat zaradi spremenjenega statusa njegovega otroka, postane.V primeru, da pogodbe ne podaljša, na to delovno mesto ne sme zaposliti vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, .Zanima nas, kolikokrat mu lahko v tem obdobju dveh let, ko je zaposlen za določen čas, podaljšamo pogodbo o zaposlitvi.SKLEP UO KZS 5/3: UO KZS potrdi korespondenčni sklep K1-nov2014. uredniškemu odboru Kinologa podaljša mandat do vpisa uradnega zastopnika v register. ZA / PROTI.Gregorju Knafelcu nov mandat na položaju v. d. odgovornega urednika Dela da za še eno leto brezpogojno podaljša mandat Gregorju Knefelcu, dosedanjem.podaljša mandat do naslednjih volitev jeseni 2012 naslednjim štirim članom UO SZKO, Franki Piskar pa je mandat v UO prenehal zaradi opravičene.Mandat predsednika Italijanske republike je predviden za sedem let. Mandatna doba se podaljša v primeru razpusta obeh zbornic parlamenta.Članoma nadzornega sveta Silvanu Peršolji in Niku Troštu se podaljša mandat v nadzornem svetu oziroma se jih ponovno izvoli za novo štiriletno mandatno obdobje.Izposojevalni rok se lahko podaljša dvakrat. Knjižničarka v izposoji Vam mora dodeliti geslo, s katerim se boste legitimirali ob prijavi v elektronski katalog.v ponedeljek, 10.09.2013 ob 16.00. uri v Spremenjen pa je bil tudi potek dostopne ceste, ta se malo podaljša, saj je bil po prvotno speljani cesti prevelik naklon.Storili bodo vse, da se oblikuje neka nova vlada in da se jim podaljša mandat. Bi pa bila neka popolnoma leva vlada v situaciji, v kateri smo, glede.o podaljšanju mandata v.d. direktorice s stalnim bivališčem Podvinje 23, se mandat vršilke dolžnosti direktorice Mladinskega centra Brežice podaljša.(5) Mandat zunanjih revizorjev se lahko vsako leto podaljša, pri čemer ne sme preseči skupnega obdobja petih.V zvezi z vprašanji glede ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša.

voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah.Nadzorni svet podaljšal mandat članici uprave da se podaljša mandat članici Uprave dne 08.06.2016, ob 9.00 uri v sejni sobi Pozavarovalnice.Po obravnavi poročila Svet staršev delovno skupino razpusti ali pa ji podaljša mandat in opredeli nove naloge in (mandat predstavnikov staršev v svetu šole).glas otroka podaljša. Vlada je v zvezi s Posebnim poročilom Varuha človekovih pravic Zagovornik - glas otroka dne 7. 5. 2013 sprejela stališče.zaradi katerih podaljša mandat v nadzornem svetu oziroma se jih ponovno izvoli za J e Mo d^je podatkov zavrnjeno.Največje stanovsko združenje slovenskih novinarjev se je odzvalo na odločitev uprave časnika Delo, da za še eno leto brezpogojno podaljša mandat Gregorju.Sklep 4: Člani Nacionalnega foruma so sprejeli sklep, da se delovni skupini za e-Slog podaljša mandat za razvoj e-naročilnice in e-dobavnice. Sklep.V primeru, da pogodbe ne podaljša, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah.Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do izpolnitve Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje poslancu, k i mu je prenehal mandat.Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih predpisih ki mu je prenehal mandat, v delovno.Po obravnavi poročila svet staršev delovno skupino razpusti ali pa ji podaljša mandat in opredeli Predstavniku sveta staršev v aktivu mandat predčasno.predlaga novega funkcionarja ali pa odstopa ne sprejme in mu s tem podaljša mandat. Funkcionar mora ponuditi svoj odstop tudi v primeru, ko njegov mandat.Večina ljudi ob prvi registraciji domeno zakupi za eno leto, nato pa jo vsako leto znova podaljša. Če domene ne podaljšate pravočasno, ta zapade v karanteno. ki jo želite podaljšati, je odvisno, koliko časa je domena v karanteni in kako .Njihov mandat se izjemoma lahko podaljša le v primeru iztekla mandata članom Državnega sveta med vojnim ali izrednim stanjem. V tem primeru se na 3. člena.Banka Slovenije: guverner Jazbec je ostal v svetu povsem sam Guvernerju bi zaveznik v svetu Banke Slovenije prišel.podaljša mandat v.d. direktorju še za 6 mesecev ali pa imenuje novega v.d. direktorja z izpolnjevanjem pogojev iz prejšnjega odstavka. 16. člen.5. 2016 Zapisnik 6. seje Komisije za kadrovske, pogodba podaljšala, je predlagal, da se podaljša mandat. To je podprla tudi Vera Pečnik.k oddaji vloge za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel s vendar največ za eno leto oziroma za eno leto podaljša mandat dosedanjemu.